Tag Archives: Radio nan Gàidheal

Sgoil Airidhantuim air Aileag

Bidh dithis sgoilear à Sgoil Airidhantuim, Samuel agus Matthew, a’ bruidhinn air Aileag air Radio nan Gàidheal an-diugh aig 4.00f agus iad a’ cur ceistean air Dòmhnall Moireasdan, sgoilear an latha an-dè a chaidh tro foghlam ann an Airidhantuim cuideachd. Tha Dòmhnall … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgoil Airidhantuim air Aileag

Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

Bidh caraid an Tasglann, Isa NicGlip, a bhios ag obair le Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath, air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn air an obair a bh’ aice mar tidsear ann an Uibhist a Tuath. Bidh còmhradh ann air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

A’ cuimhneachadh air Detroit

Bidh cothrom eile èisteachd ri turas Anna Nic an Lèigh à Siadar air Taobh Siar Leòdhais nuair a chaidh i air ais gu Detroit, far an do rugadh i. Thàinig Anna a-steach a chèilidh orn ann a oifis an Tasglann … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on A’ cuimhneachadh air Detroit

À Borgh gu Saskatchewan

Mar pàirt de phròiseact cuimhneachaidh Sgoil Airidhantuim, bidh agallamh air Radio nan Gàidheal còmhla ri Dòmhnall Moireasdan (“Am Putan”) a dh’ fhàg Borgh air taobh siar Leòdhas ann a 1951 airson Saskatchewan ann an Canada. Mar sgoilear an latha an de a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on À Borgh gu Saskatchewan

Clann ann an Èis

Se an-diugh latha Clann ann an Èis agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ dèanamh rudeigin sònraichte airson airgid a thogail! Ma tha sibh gu bhith faisg air rèidio an-nochd, feuch gum bi Radio nan Gàidheal agaibh air. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Clann ann an Èis