Tag Archives: Comunn na Gaidhlig

Ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig?

Bidh feasgar spòrs ann a Ionad Spòrs Leòdhais air Disatharne 17mh den t-Sultain airson pàrantan (agus clann!) aig a bheil ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha an fheasgar a toiseachadh aig dà uair agus bidh peantadh aodainn ann, òrain, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig?

Sgeama luchd ceumnachaidh Comunn na Gàidhlig

A’ gluasad bho cùisean Thasglann airson mionaid, cuimhnichibh, ma tha sibh air crìoch a chur air ur cùrsa Gàidhlig san oilthigh no colaiste am bliadhna ‘s, tha Comunn na Gàidhlig a’ ruith an sgeama luchd ceumnachaidh aca a-rithist far am … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgeama luchd ceumnachaidh Comunn na Gàidhlig