Stòras Uibhist

Ma tha sibh airson ur cuid Ghàidhlig a’ leasachaidh ann a suidheachadh àlainn agus làn spòrs, feuch air Stòras Uibhist a bhios a’ gabhail àite bho 24-30 den Ghiblean aig Lodge Gròigearraidh!

 Gheibh sibh an cothrom ur sgilean anns a’ chànan a’ leudachadh agus aig an aon àm, ‘s urrainn dhuibh ùine a chur seachad le càirdean agus luchd na Gàidhlig aig ceilidhean, oidhcheanan ciùil agus cuairtean tro na beinn.

 Airson barrachd fios, cuir post-dealain gu deirdremaceachen@storasuibhist.com no air 01878 700101

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.