Latha Sròine Dearg – Amaideas ‘son Airgead!

Ma tha sibh a’ dèanamh càil airson Latha Sròine Dearg, tha sinn an dòchas gun tig gu math leibh!

Bidh fios agaibh  gu bheil sreath de phrograman air a-nochd air a’ BhBC ach feuch cuideachd air Radio nan Gàidheal airson program le Iain MacIlleMhìcheil a’ toiseachadh aig 9f.

 (Cum ur cluasan a-mach airson guth aon de sgioba na Tasglann tharais air a’ program…!)

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.