Latha Leabhraichean na Cruinne

Airson Latha Leabhraichean na Cruinne a chomharrachadh an-diugh, (http://www.worldbookday.com/) tha sgioba na Tasglann gar brosnachadh sùil a thoirt air larach lìn Leabharlann Naiseanta na h-Alba http://www.nls.uk/collections/rare-books/collections/gàidhlig agus leugh mun cruinneachadh sonraichte a th’ aca de litreachas Gàidhlig a chaidh a chlo-bhualadh tro na linntean. Bho Cruinneachadh Blair le a Bh. Uas Evelyn Stiubhairt Mhoireach gu Cruinneachadh Hew Moireasdan, a chiad leabharlannaiche ann am baile Dhun Èideann. Gheibhear cuideachd sgeulachdan beul-aithris ann a cruth Iain Lartharna Caimbeul. Ach ma tha sibh staigh am baile ann a Steornabhagh, dean air an Leabharlann agus lorg leabhar math dhut fhèin!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.