Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona

B’e Dihaoine sa chaidh an latha mu dheireadh aig cuid den luchd-trèanaidh a bha a’ dèanamh bliadhna trèanadh “Skills for the Future”, pròiseact aig Comhairle airson Tasglannan Albannach. Gu fortanach, tha mise air cumhnant nas fhaide fhaighinn agus tha mi a-nis aig an Tasglann chun an Nollaig. ‘S mi a tha taingeil gu bheil.

Tha Samhradh gu math trang air a bhith againn le luchd-rannsachaidh a’ tadhal oirnn, cuairtean dhen Tasglann, fhiolmadh, a’ siubhal, tuilleadh trèanadh agus tuilleadh pròiseactan catalogue.

Calum Angus MacKay filming in the archive for Mac TV / BBC Alba

Calum Angus MacKay filming in the archive for Mac TV / BBC Alba

Air 15mh den Lùnastal, fhuair mi teisteanas airson a bhliadhna a tha mi air a chur seachad a’ trèanadh aig an Tasglann. Bha agam ri taisbeanadh a thoirt seachad air na bha mi air a dhèanamh thairis air a bhliadhna. Bha e cuideachd math cluinntinn bho na luchd-trèanaidh eile air na pròiseactan acasan agus na rinn iad.

Skills for the Future Trainees at the Farewell Event at the NRS, Edinburgh

Skills for the Future Trainees at the Farewell Event at the NRS, Edinburgh

Fhad’s a bha sinn ann an Dun Èideann, thadhal sinn air Sgoil Eòlais na h-Alba airson fhaighinn a-mach barrachd mu na cruinneachan a th’aca a bhiodh feumail airson luchd-rannsachaidh. Thug Cathlin NicAmhlaigh mun cuairt sinn agus tòrr stuth aca bho na h-eileanan eadar notaichean, fuaim agus dealbhan, ‘se tlachd a bh’ ann dhuinn na cruinneachan aca fhaicinn.

Seonaid comhla ri Cathlin aig Sgoil Eolais na h-Alba

Seonaid comhla ri Cathlin aig Sgoil Eolais na h-Alba

Air an aon t-seachdain, bha seisean againn airson luchd-obrach na Comhairle agus buidhnean poblach air PRSA (Public Records Scotland Act 2011). Tha aig gach buidheann poblach plana a’ sgrìobhadh air mar a tha iad a’ riaghladh na clàran aca. Chuala sinn bho Hugh Hagan agus Robert Fotheringham bhon Clàran Nàiseanta na h-Alba mu na bha a dhìth airson plana agus de an stiùireadh a bha ri fhaighinn airson cuideachadh.

Hugh Hagan and Robert Fotheringham from the NRS speaking at an event in Stornoway

Hugh Hagan and Robert Fotheringham from the NRS speaking at an event in Stornoway

Bha oileanaich Gàidhlig againn cuideachd a’ toirt sùil air na bha againn as an taigh-tasgaidh agus an tasglann. Sheall mi dhaibh na cruinneachan Gàidhlig a th’againn. Seo beagan den cruinneachadh aig Sheòrais Chaluim Sheòrais, dealbhan àlainn a rinn e airson an leabhar aige – Muir is Tìr.

George MacLeod's book Muir is Tir. His original notes and drawings are in the Tasglann

George MacLeod’s book Muir is Tir. His original notes and drawings are in the Tasglann

Last Friday was meant to be my last day at Tasglann nan Eilean but luckily for me, the Scottish Council on Archives have extended my traineeship until December. We have had quite a busy summer which has involved many researchers coming to the archive, tours of the archives, filming, travelling, more training and more cataloguing.

On the 15th August, I received my certificate of completion for the year’s training and gave a presentation on what I have achieved over the last year. It was a great day spending time with my fellow trainees and their mentors and to hear of the great projects and achievements that each of us has completed.

My certificate and print of a Gosta Sandberg photo

My certificate and print of a Gosta Sandberg photo

While we were in Edinburgh , we visited the School of Scottish Studies to find out more about their collections especially those that are from or about the Western Isles. We spent a very pleasant morning delving into the notes, sounds and photos within the archive.

Tapes store in the School of Scottish Studies

Tapes store in the School of Scottish Studies

On the same week we held a surgery for Comhairle staff and other public bodies regarding PRSA (that is the Public Records Scotland Act 2011) Each authority has been asked to prepare a plan on how they manage their records and Hugh Hagan and Robert Fotheringham from the National Records of Scotland told us more about how to do this and what guidance is available for authorities.

Seonaid talking to Comhairle staff about PRSA and permanent records in the archive

Seonaid talking to Comhairle staff about PRSA and permanent records held in the archive

We also had UHI Gaelic students come for a Gaelic visit of the Museum and Tasglann. I was able to show them some of our Gaelic collections including George MacLeod who created beautiful drawings for his book Muir is Tìr.

Na notaichean aig Seorais Chaluim Sheorais air an leabhar aig Muir is Tir

Na notaichean aig Seorais Chaluim Sheorais air an leabhar aige Muir is Tir

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.