Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mìos ann mu thràth on a bha an co-labhairt againn aig Tasglann nan Eilean. Tha mi airson taing mhòr a thoirt seachad dhan Chomhairle air Tasglannan na h-Alba (Scottish Council on Archives), Maoin Dualchais a’ Chrannchur (Heritage Lottery Fund), Comann airson Tasglannan is Clàraidhean na h-Alba (Archives and Records Association Scotland), Fuaimean na h-Alba, Comunn Eachdraidh Nis agus Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba airson na rinn iad air an latha. Taing cuideachd dhan an fheadhainn a bha an làthair, eadarainn ‘se latha air leth a bh’ ann. Thog mi dealbhan neo dha air an latha fhèin, cuid dhuibh ri fhaighinn air duilleag Facebook againn agus air Twitter.

John Chambers, Chief Executive, Archives and Records Association UK & Ireland

John Chambers, Chief Executive, Archives and Records Association UK & Ireland

Thàinig còrr is 80 duine chun co-labhairt aig Caisteal Leòdhais – rud nach robh sinn an dùil ach gu math toilichte gun d’ thàinig na h-uiread thugainn. Dhomhsa dheth, tha e duilich innse de na rudan a sheas a-mach dhomhsa, bha a h-uile duine a bha a’ bruidhinn math agus na cuspairean inntinneach agus beothail.

Amy McDonald, Engagement & Learning Co-ordinator, Connecting Scotland’s Sounds

Amy McDonald, Engagement & Learning Co-ordinator, Connecting Scotland’s Sounds

Bho faighinn a-mach barrachd mu buidhnean a tha comasach cuideachadh a thoirt seachad do tasglannan coimhearsnachd, na pròiseactan far a bheil na coimhearsnachdan ag obair còmhla ri luchd-proifeiseanta agus a’ toirt an stuth am broinn na tasglann dhan mhòr-shluaigh. Bha fiosrachadh ga thoirt seachad air a’ clàradh agallamhan le daoine, ciamar a tha thu a’ dèiligeadh le stuthan digiteach agus an obair a tha Tasglann nan Eilean fhèin a’ dèanamh.

Seonaid McDonald, Tasglannaiche/ Archivist, Tasglann nan Eilean

Seonaid McDonald, Tasglannaiche/ Archivist, Tasglann nan Eilean

Thug Annie NicSuain seachad òraid air leth mu Comann Eachdraidh Nis agus an tasglann a tha acasan an sin. Air an darna latha, ‘s i Annie a thug air cuairt na riochdairean a bh’ aig an co-labhairt mun cuairt Comann Eachdraidh Nis agus sgìre Nis fhèin. As dèidh lòn, fhuair iad cuairt timcheall Leòdhais agus gu fortanach bha an t-side air fhàs nas fhèarr airson na seallaidhean àlainn an eilean fhaicinn.

Ness Historical Society Archive Room visit

Ness Historical Society Archive Room visit

Feumaidh taing mhòr a thoirt seachad dha Lochs Motors, airson am bus, Comunn Eachdraidh Nis airson an deagh bhiadh a thug iad dhuinn, Iain agus Màiri aig na Gearrannan airson fàilte a chur oirnn agus luchd-obrach aig Caisteal Leòdhais airson an cuideachadh a thug iad dhuinn.

Gearrannan visit

Gearrannan visit

Uair sam bith a tha mi air tìr-mòr, bi mi gu math tric ag innse mu na cruinneachan againn aig an tasglann neo a’ bruidhinn air na h-Eileanan air fad agus tha mi a’ smaointinn as dèidh an co-labhairt nach eil mi ag innse breug nuair a chanas mi gur e na h-Eileanan an t-àite as fhèarr air an t-saoghal!

Community Archive Conference

It’s hard to believe that is has already been a month since our Community Archives conference here aig Tasglann nan Eilean. I would really like to thank all those who made it possible, Scottish Council on Archives, Heritage Lottery Fund, ARA Scotland, Scotland’s Sounds, Ness Historical Society, National Portrait Gallery for all they did on the day. I would also like to thank all those who took the time to attend, we didn’t expect to get over 80 people but we are very glad we did as the delegates made it all worthwhile. I took a few photos which can be seen on our Facebook page and also on our Twitter feed.

Professor Gary West, Director of the European Ethnological Research Centre, University of Edinburgh

Professor Gary West, Director of the European Ethnological Research Centre, University of Edinburgh

It’s hard for me to pick out my best bits from the conference, all the speakers had interesting subjects and were very entertaining. We had speakers talk about how they can help community groups with their archives, heard about projects were the communities were at the heart of projects, and also how archives share their skills and their collections with communities through outreach. We also found out about how to undertake oral history interviews and how to tackle digitisation projects as well as hear about the work that Tasglann nan Eilean are doing.

Inside a black house at Gearrannan

Inside a black house at Gearrannan

Annie MacSween gave a great talk about how Ness Historical Society started and about their work and their archive. Annie also showed the delegates round the Comann Eachdraidh and Ness on day two of the conference. After a fabulous lunch there, we headed to Gearranan where we got a demonstration of weaving on a loom and a look round the black houses. Then we ended our tour at Callanish before saying goodbye to everyone at the airport.

The Skills for the future cohort 3  trainees with Audrey Wilson at Callanish

The Skills for the Future cohort 3 trainees with Audrey Wilson at Callanish

I have to thank Lochs Motors for their patience and their bus, to the team at Comann Eachdraidh Nis for their hospitality, to Iain and Mairi for their welcome at Gearrannan and to the staff at Natural Retreats at Lews Castle for all their help.

When I represent the Tasglann on my trips to the mainland, I will always mention our collections and the Western isles in general. I think after the conference, it is safe to say, that people saw for themselves what a great place the Outer Hebrides are and how the islands are the best place on Earth!

Links to the presentations from the conference are now up on

http://www.scottisharchives.org.uk/projects/sff/tasglannancoimhearsnachd

Each title in the programme has a link to the presentation.

Photos and videos are available on out Facebook page and on Twitter, like us, share links, follow and tweet us:

https://www.facebook.com/tasglann/

https://twitter.com/Tasglann or @tasglann on twitter

Others have also blogged about their trip to the conference, please read what Jennifer Marshall wrote about her trip and Jennifer Lightbody through the links below.

Jennifer Marshall

http://www.stirlingarchives.scot/2017/07/11/community-archives-conference-stornoway-jun-2017/

Jennifer Lightbody

http://www.gsaarchives.net/2017/06/jennifer-lightbody-conservation-cataloguing-community-archives/

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.