Fo-Ruigheachd / Outreach

Beurla gu h-iosal / English version below

Fo-ruigheachd

Gu leòr air a bhith a’ tachairt on Nollaig chan eil mi fiùs a’ faighinn an cothrom blog a’ sgrìobhadh! Thoiseach mi a’ dèanamh aon module còmhla ri Oilthigh Dhùn Dè air Fo-ruigheachd neo Outreach mar a chanas iad anns a’ chanan eile.

Agus ‘se sin bu motha a tha mi air a bhith ag obair air thar a’ mhìos a chaidh seachad. A’ tadhal air sgoiltean agus ag innse mun Tasglann agus na gnothaichean a tha ann.

A bharrachd air a’ tadhal air na sgoiltean, tha na sgoiltean air a bhith a’ tadhal oirnn cuideachd. Bha sgoil as a’ Rubha againn agus buidheann bho Sgoil Mhic Neacail a’ toirt sùil air an stòr agus a’ coimhead air leabhraichean agus stuth a’ buntainn leis an Iolaire.

Gaelic Careers Day at the Nicolson Institute

Gaelic Careers Day at the Nicolson Institute

An t-seachdain sa chaidh bha La Dreuchdan Gàidhlig aig Sgoil Mhic Neacail agus thug iad dhomh fiathachadh a dhol agus innse dhuibh mu na cothroman a th’ann a thaobh na Gàidhlig. Thug mi leum rudan inntinneach a thaobh an sgoil agus Steòrnabhagh cuideachd airson barrachd innse mun Tasglann.

Chi sibh gu h-ìosal gu robh an sgoil luach £50 ann an 1917.

Stornoway Valuation Roll 1916-1917

Stornoway Valuation Roll 1916-1917

Agus an t-seachdain sa, chaidh sin gu Sgoil Sir E Scott anns an Tairbeart airson beagan innse dhaibh mun Tasglann agus thug mi leum mapaichean agus dealbhan a’ buntainn ri Ceann a Deas agus Ceann na Tuath na Hearadh a bharrachd air leabhar Sgoile bhon sgoil ann an Scarp.

Tha sinn fhathast ag obrachadh a-mach de tha ag obrachadh agus de tha a’ còrdadh ri sgoilearan a’ toirt sùil air ach tha dùil againn tuilleadh a dhèanamh leis na sgoiltean agus ga sgaoileadh gu diofar eileanan.

Ach tha an obair seo air a bhith feumail dhomhsa a thaobh an obair a tha agam ri dhèanamh airson an Oilthigh. Tha mi a’ cur ann an gnìomh an stuth a tha mi ag ionnsachadh, rud a tha mi cinnteach a ni feum dhomhsa agus an Tasglann.

Outreach

So much has been going on since Christmas that I haven’t had the chance to write a blog in a long time. I have started a module with Dundee University on Outreach and Education – an Introduction to Promoting Archives.

And that is pretty much what I have been doing this past month. I have been visiting schools and explaining to them more about archives and some of the material we have here.

As well as visiting schools, the schools have been visiting the archive as well. We had a local primary school from Point visit us and some pupils from the Nicolson Institute who came to see our stores and have a look at some of the archive that we have regarding the Iolaire.

Last week, the Nicolson Institute had a Gaelic Careers Day and I was invited along to explain a bit more about my work, how I use Gaelic and also to explain more about archives and I took a couple of things that included the school with me.

From the Valuation Roll above we can see that the value of the school was £50, 100 years ago.

This week included a visit to Sir E Scott High school in Tarbert, Harris to promote the archives and I showed them a couple of maps and photos related to South and North Harris as well as looking through some of the school log books.

We are working to create some materials for the schools and this is very much a work in progress to see how the pupils enjoy and interact with the archive materials and I hope to expand it to other areas soon.

All these school visits though have been very helpful for me to put theory into practice and I hope that this will not only be useful for me to complete my module but also for the Tasglann.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.