Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives

BEURLA GU H-IOSAL / ENGLISH VERSION BELOW

Anns a’ bhlog mu dheireadh agam, bha mi ag innse mun turas agam gu Lunnainn ach mus deach mi gu Lunnainn, fhuair mi cothrom tadhal air Tasglann na Gàidhealtachd airson barrachd fhaighinn a-mach mu na stòran aca.

Tasglann na Gàidhealtachd, the Highland Archives

Tasglann na Gàidhealtachd

Tha 16 ag obair anns an tasglann agus tha obair sònraichte aig gach fear agus tè. Thug Fiona NicLeòid, àrd-tasglannaiche, timcheall an togalach mi, a’ toirt sùil air na seòmraichean rannsachaidh aca, an seòmar-glèidhteachas agus an stòr mhòr aca far a bheil iad a’ cumail an stuth airson a’ mhòr chuid den Ghàidhealtachd. Tha ionadan a bharrachd aca cuideachd ann an Loch Abair, an t-Eilean Sgitheanach agus ann an Gallaibh. Thèid tasglann ùr fhosgladh an ath bhliadhna ge-ta ann an Gallaibh, Ionad Nucleus. Mu tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mun an t-ionad ùr faic an lionc gu h-ìosal.

https://www.highlifehighland.com/caithness-archive-centre/caithness-archive-centre/uk-nuclear-archive-caithness-archive-centre/

Chòrd a cheilidh rium gu mòr, gu h-àraidh a’ coinneachadh le oileanach a bha ag ionnsachadh obair-gleidhidh a thaobh tasglann. Bha I dìreach air cùrsa a dhèanamh air ciamar a dhèanamh I leabhar, neo ‘book-binding’ agus bha I a’ sealltainn an fheadhainn a thèid am measadh aice fhathast. Cuspair inntinneach agus rud a chòrdadh rium a dhèanamh mi fhèin uaireigin.

Fhad’s a bha mi ann, bha mi a’ cluinntinn ceòl tighinn bho seòmar eile anns an togalach. ‘Se ionad-clàraidh a th’ann cuideachd agus mar sin bi seirbhisean pòsaidh aca ann an seòmar sònraichte. Bha bèibidh beag air tighinn a-staigh airson an clàradh cuideachd.

Agus ann an dòigh, air sailleabh gu bheil Tasglann nan Eilean aig Caisteal Leòdhais bi sinn a’ faicinn gu leòr bainnsean an seo cuideachd!

Là na Gàidhlig

A bharrachd air a seo, bha Là na Gàidhlig ann aig Bun-sgoil Steòrnabhagh an t-seachdain sa chaidh agus chaidh fiathachadh a thoirt dhomh rudeigin a dhèanamh leis a chloinne mu an t-Eilean Mòr neo na Flannan Isles. Thachair rudeigin uabhasach aig an taigh-shòlas ann an 1900 agus chan eil fhios aig duine chun an latha diugh de thachair ach gun deach an triùir a bha ag obair aig an taigh-shòlas, cha robh sealladh sam bith dhuibh. Ged nach eil mòran aig an Tasglann a thaobh na thachair (tha seo aig Tasglann Nàiseanta na h-Alba), rinn sinn beagan rannsachaidh air craobhan teaghlaich agus air sloinneadh.

Pios bhon Leabhar Eachdraidh Croitearan aig Bill Lawson mu Dòmhnall MacArtair

Pios bhon Leabhar Eachdraidh Croitean aig Bill Lawson mu Dòmhnall MacArtair

Fear de na fir a chaidh air chall bhon Taigh-sholais ‘se Dòmhnall MacArtair neo Dòmhnall Calum Sheoc à Breascleit. Thug mi seachad an fiosrachadh mu na croitean agus pìosan a chaidh a’ sgrìobhadh leis an Comainn Eachdraidh Loch Ròg an Ear mun tubaist airson toiseach tòiseachaidh a dhèanamh air an craobh-teaghlaich aig Dòmhnall Calum Sheoc. Tha a chlann ag obair air an còrr agus tha iad a’ dol a thoirt thugam an obair aca ron Nollaig. Tha mi a’ coimhead air adhart ris. Mu tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mun t-Eilean Mòr faic an làraich lìn gu h-ìosal:

https://www.nlb.org.uk/historical/flannans.htm

THE HIGHLAND ARCHIVES

In my last blog post, I wrote about my trip to London but before I headed there, I got the chance to have a look around the Highland Archive in Inverness.

Tasglann na Gàidhealtachd, the Highland Archives

The Highland Archives

Fiona MacLeod, the senior archivist showed me round the building and introduced me to some of the 16 staff members that work there. We had a look around the reading rooms, family research rooms, the conservation room and the stores that house most of the Highlands archives including some of the Western Isles too. They also have bases in Lochaber, Skye and Caithness with the new Nucleus opening next year. To find out more about the UK Nuclear Archive, check out the link below.

https://www.highlifehighland.com/caithness-archive-centre/caithness-archive-centre/uk-nuclear-archive-caithness-archive-centre/

I really enjoyed my tour of the Highland Archive, especially meeting their student who is training to be an archive conservator. She had just completed a bookbinding course and was showing me her examples that she made which will be going for assessment in the future. It is something I would really like to try myself and learn more about conservation too.

While I was there, I heard music coming from one of the rooms, wedding music! The Highlands Registry Office is located in the same building as the archive. But mind you, we do see our fair share of weddings here at Tasglann Nan Eilean when weddings take place at Lews Castle and plenty babies visit too.

GAELIC DAY

Last week, it was Gaelic Day at Stornoway Primary and I had been asked along to give the children a session in Gaelic based on the Flannan Isles. Although we don’t hold anything on the incident that happened at the Lighthouse in 1900 when 3 men disappeared, I decided to do a session on family trees and patronymics (something that is very prevalent in Gaelic culture even to this day and useful to know when dealing with island family trees).

Extract from Bill Lawson's Croft Histories regarding Donald MacArthur

Extract from Bill Lawson’s Croft Histories regarding Donald MacArthur

We concentrated on Donald MacArthur from Breascleit, one of the men who worked at the lighthouse and went missing. I gave the children some basic information from the croft histories books and some articles kindly provided by the Loch Roag Historical Society. The children will work on the family tree between now and Christmas and will show me their family tree in the New Year. To find out more about the Flannan Isles, I would take a look at the website below:

https://www.nlb.org.uk/historical/flannans.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.