Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home

Uibhist Tìr Mo Ghràidh

Uibhist a Deas South Uist on a lovely evening

Uibhist a Deas
South Uist on a lovely evening

Beurla gu h-ìosal / English below

An t-seachdainsa, fhuair mi an cothrom a dhol dhachaigh airson latha neo dha a thaobh obair. Chaidh mi fhèin is Seonaid, an Tasglannaiche agus am manaidsear agam, shìos a dh’ Uibhist, aon de na h-Eileanan a tha fo na Seirbhisean Dualchais aig an Taigh-tasgaidh agus Tasglann nan Eilean.

Choinnich sinn ris an luchd-obrach aig an Taigh-tasgaidh aig Lionacleit, an tha am broinn an t-seann àrd-sgoil agam gus an tasglann agus an taigh-tasgaidh a th’aca an sin fhaicinn. ‘S ann mu dheidhinn dualchas nàdar a tha an taisbeanaidh a th’aca an dràsta agus tha dha neo tri bheathaichean ri fhaicinn. Chi sibh dealbhan gu h-ìosal.

Fhad’s a bha mi shìos, fhuair mi cothrom a dhol tro na leabhraichean sgoile – Log Books a bhiodh na ceannardan a’ lìonadh a-staigh mu na sgoiltean aca. Thug mi sùil air an leabhar airson a’ chiad sgoil agam, bun-sgoil Gearraidh na Mòine. Bha mi ann an clas 1 nuair a dhùin iad an sgoil ann an 1987 agus leig iad i an uairsin. Tha mi cho toilichte gu bheil na leabhraichean seo ann airson sgeulachd na sgoile innse oir chan eil an togalach fhèin ann a-nis idir. Agus ‘se sin aon de na h-adhbharan cudromach a th’ann airson tasglann a bhith ann agus carson a tha leabhraichean mar seo cho inntinneach. Nuair nach eil fianais sam bith eile ann, tha clàran againn a tha ag innse eachraidh sònraichte tro sùilean aig cuideigin eile.

Home Sweet Home

This week I had the chance to head home for a couple of days through work. Myself and Seonaid, the archivist and my line manager, headed to South Uist, one of the islands covered by the Museum and Tasglann Heritage Services.

One of our reasons to head to Uist was to meet the museum staff at Lionacleit, my old high school and to see archives relating to South Uist that are held there and the museum. The exhibition at Lionacleit at the moment covers some Natural history and includes is a collection of stuffed birds and animals.

During my trip I got to look through some log books held there and I decided to have a look at the log book for my very first school which was Garrymonie school. I was one of the last pupils to attend the school before it was closed 1987 and then later knocked down. I’m so pleased to see that these log books exist and a great source that tells the story about the school. It brought back many memories. And that is just one of the many reasons that archives are so important and special, even if the physical existing of a building no longer exists, that archives such as log books can give a great insight to history through someone else’s eyes.

Leabhar-clàraidh aig Gearraidh na Mòine Garrymonie Log book

Leabhar-clàraidh aig Gearraidh na Mòine
Garrymonie Log book

Draoin air a thaisbeanadh aig Lionacleit A corncrake exhibited at Lionacleit

Draoin air a thaisbeanadh aig Lionacleit
A corncrake exhibited at Lionacleit

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.