Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week

Cruinneachadh aig Aonghas L. MacDhòmhnaill

Cruinneachadh aig Aonghas L. MacDhòmhnaill

Beurla gu h-iosal / English text below

Abair seachdain trang a tha gu bhith againn an t-seachdainsa agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail air ais anns na h-Eileanan an Iar. Airson an t-seachdain seo, tha sinn air stuth Gàidhlig agus rudan a tha a’ buntainn ris a’ Mhòid a thaisbeanadh.

A bharrachd air a seo, tha Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a’ sealltainn seann film bhon Tasglann Moving Image air Diciadain 19mh den Dàmhair eadar 6-7f anns an t-seòmar Garry aig an taigh-òsta An Caladh, Steòrnabhagh. Chi sibh pìosan a chaidh a’ chlàradh anns na Hearadh ann an 1941 anns am film.

A-measg an tasglann againn, lorg sinn rud neo dha inntinneach bhon cruinneachadh aig Aonghas L. MacDhòmhnaill, a bha na neach-sgrùdaidh sgoiltean à Nis. Bi an stuth sin ri fhaicinn air na sgeilpichean againn airson seachdain a’ Mhòid.

It’s going to be a hectic week as this week is Royal National Mod week. The Royal National Mod is Scotland’s biggest Gaelic Music and Song festival and the museum and Lews Castle will be hosting some activities and events as part of the week.

The National Library of Scotland will have a display and will be showing a film entitled ‘Western Isles’ on Wednesday 19th October between 6-7pm in the Garry Room of the Caladh Inn, Stornoway. The film is from the Moving Image Archive and includes footage from 1941.

In preparation for the Mod coming, we have been digging out our Gaelic related material and have come across some wonderful notes and writings within the Angus L MacDonald collection. He was an HM inspector of schools, originally from Ness. These will be in our display cabinet for the week of the Mod.

Taisbeanadh airson a' Mhòd

Taisbeanadh airson a’ Mhòd

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.