Sgoil Airidhantuim air Aileag

Bidh dithis sgoilear à Sgoil Airidhantuim, Samuel agus Matthew, a’ bruidhinn air Aileag air Radio nan Gàidheal an-diugh aig 4.00f agus iad a’ cur ceistean air Dòmhnall Moireasdan, sgoilear an latha an-dè a chaidh tro foghlam ann an Airidhantuim cuideachd. Tha Dòmhnall a-nis a’ fuireach ann an Saskatchewan ann an Canada agus bidh e ag innse dhan na balaich dè an cuimhne a th’ aige bho làithean na sgoile.

Episode image for Sgeulachd Beatha - Dòmhnall Moireasdan

Samuel, Dòmhnall agus Matthew

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.