Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

Bidh caraid an Tasglann, Isa NicGlip, a bhios ag obair le Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath, air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn air an obair a bh’ aice mar tidsear ann an Uibhist a Tuath. Bidh còmhradh ann air obair croitearachd agus ceòl a’ bhocsa cuideachd le seòid eile as a sgìre. Èistibh a-nochd aig 10f no faic làrach-lìn iplayer.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.