Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Bidh cothrom eile ann cruinneachadh aig Sgoil Airidhantuim oidhche Chiadain airson a thighinn còmhla airson sgeulachdan agus cuimheachan a chluinntinn mu laithean na sgoile.

Tha an sgoil a’ dùnadh aig àm a’ chàisg agus tha luchd-obrach agus sgoilearan air a bhith a’ cruinneachadh agus ag uallachadh airson seachdain fosgailte a tha gu bhith air a chumail anns a’ Mhàirt.

Ma tha sibh air Facebook, thig air loidhne agus leig fios gu bheil sibh an dòchas a thighinn ann. Tha cùisean a’ tòiseachadh aig 7f agus tha failte air a h-uile duine.

A bheil sibh ag aithneachadh duine?

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.