À Borgh gu Saskatchewan

Mar pàirt de phròiseact cuimhneachaidh Sgoil Airidhantuim, bidh agallamh air Radio nan Gàidheal còmhla ri Dòmhnall Moireasdan (“Am Putan”) a dh’ fhàg Borgh air taobh siar Leòdhas ann a 1951 airson Saskatchewan ann an Canada.

Mar sgoilear an latha an de a chaidh gu sgoil Airidhantuim, tha e ag innse beagan mun chuimhne a th’ aige bho na laithean a chuir e seachad ann. Bidh am prògram air feasgar an-diugh aig 1.30 agus a-rithist aig 10.00f a-nochd air BBC Radio nan Gaidheal

Tha cothrom ann èisteachd a-rithist ris a’ phrògram air làrach lìn iplayer cuideachd.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.