Taic airgid bho Maoin Dualchais a’ Chrannchuir Nàiseanta airson Caisteal Steòrnabhaigh

Dh’ ainmich Maoin Dulchais a’ Chrannchuir Nàiseanta an-diugh gu bheil iad a’ toirt £4.6millean seachad airson taigh tasgaidh agus tasglann ùr a cruthachadh aig Caisteal Steòrnabhaigh. Bheiridh seo goireasean taigh-tasgaidh aig àrd ìre chun an Eilean agus bidh an cothrom ann cruinneachaidhean taighean-tasgiadh eile air feadh na dùthcha a thoirt a Steòrnabhagh.

Se latha mòr a tha seo dha gach duine a tha ag obair ann a roinn an dualchas agus sonraichte cuideachadh dha gach neach a bha an sàs anns anns a’ chùrsa co-chomhairleachaidh chun na h-ìre seo. Naidheachd math dha rìreamh!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.