Tadhal air Sgoil Scalpaigh

An ath oidhch’, bidh mi fhìn agus Katie Anne a’ dèanamh ar slighe sios a Scalpaigh airson an cruinneachadh a tha iad a’ cur air adhart airson eachdraidh an coimhearsnachd agus a sgoil a chlàradh.

Tha iad airson clàradh a dhèanamh air cuimhne a th’ aig daoine air laithchean na sgoile. Tòisichidh an oidhche aig 7f gu 9.30f agus gheibh sibh teatha agus cofaidh!

Ma tha moladh sam bi agaibh airson cuideachadh a thoirt dha Sgoil Scalpaigh leis a’ phròiseact seo, leig fios gu luchd na sgoile. Thigibh ann agus cuimhnich còmhla laithchean na sgoile le copan math teatha!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.