Ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig?

Bidh feasgar spòrs ann a Ionad Spòrs Leòdhais air Disatharne 17mh den t-Sultain airson pàrantan (agus clann!) aig a bheil ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha an fheasgar a toiseachadh aig dà uair agus bidh peantadh aodainn ann, òrain, dràma agus caisteal-bocaidh. Ma tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mun fheasgar, cuiribh fòn gu Comunn na Gàidhlig air 01851 701802 no put air an larach-lin www.cnag.org.uk

 Thigibh ann – tha fàilt’ air a h-uile duine!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.