Sgoil Shamhraidh Ghàidhlig

Ma tha sibh airson ur cuid Gàidhlig a leasachadh, tha ionad Ravenspoint ann a sgire a’ Phairc ann a Leòdhas a’ toirt an cothrom dhuibh. Aig an aon àm, gheibh sibh a-mach mu cultar, eachdraidh agus dualchas na sgire.

 Tha cuideachadh ri fhaighinn le cìsean siubhal dha daoine a tha a’ tighinn dhan Eilean agus tha cuisean a’ ruith airson seachdain bho 13mh chun 20mh den Lunastal. Ma tha ùidh agaibh, cuiribh fios gu info@ravenspoint.net no fòn 01851 880 236 no faic  http://ravenspoint.net/default.aspx

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.