Sgeama luchd ceumnachaidh Comunn na Gàidhlig

A’ gluasad bho cùisean Thasglann airson mionaid, cuimhnichibh, ma tha sibh air crìoch a chur air ur cùrsa Gàidhlig san oilthigh no colaiste am bliadhna ‘s, tha Comunn na Gàidhlig a’ ruith an sgeama luchd ceumnachaidh aca a-rithist far am bidh an cothrom aig triùir luchd ceumnachaidh obair fhaighinn ann a suidheachadh Gàidhlig airson bliadhna. Tha obair ri fhaighinn aig Acair, Sabhal Mòr Ostaig agus Comann nam Pàrant. Ma tha ùidh agaibh san sgeama math seo, bheiribh sùil air làrach lìn ChnaG airson barrachd fiosrachadh.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.