Taisbeanadh Alasdair MacGilleMhìcheil

Tha taisbeanadh obair am beul-aithrisiche Alasdair MacGilleMhìcheil gu bhith aig Oilthigh Dhùn Eideann agus beò air loidhne bho 5.15f an-diugh.

Chuir MacGilleMhìcheil seachad leth chiad bliadhna a’ cruinneachadh sgeulachdan, bàrdachd, beul-aithris agus barrachd bho muinntir na Gàidhealtachd agus bho seo, thàinig Carmina Gadelica a chaidh fhoillseachadh ann a 1900. An-deidh obair uallachaidh fad dà bhliadhna, tha a’ phròisieact a-nis deiseil airson a thaisbeanadh.

Thig a’ phròiseact beò air loidhne aig làrach-lìn Carmichael Watson feasgar an-diugh aig 5.15 agus bidh an taisbeanadh “Unlocking the Celtic Collector” aig Oilthigh Dhùn Eideann chun 22mh An t-Iuchar.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.