Monthly Archives: October 2016

Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home

Uibhist Tìr Mo Ghràidh Beurla gu h-ìosal / English below An t-seachdainsa, fhuair mi an cothrom a dhol dhachaigh airson latha neo dha a thaobh obair. Chaidh mi fhèin is Seonaid, an Tasglannaiche agus am manaidsear agam, shìos a dh’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home

Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week

Beurla gu h-iosal / English text below Abair seachdain trang a tha gu bhith againn an t-seachdainsa agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail air ais anns na h-Eileanan an Iar. Airson an t-seachdain seo, tha sinn air stuth Gàidhlig agus rudan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week